Verkiezingsprogramma

Ons verkiezingsprogramma is ook te downloaden of online als pdf te lezen via de volgende link: Verkiezingsprogramma_PDF


Verkiezingsprogramma VVD Waterschap Hunze en Aa’s (2019-2023)

INTRODUCTIE

Waterschap Hunze en Aa’s regelt de waterkeringszorg, het water-kwantiteitsbeheer en het waterkwaliteitsbeheer.

Kort samengevat gaat het om droge voeten, voldoende water en schoon water. Deze taken staan niet op zichzelf, ze hebben allerlei raakvlakken met andere terreinen, zoals ruimtelijke ordening, agrarische ontwikkeling, natuurbeheer en milieubeheer. Dat zijn terreinen waarop provincies en gemeenten ook taken hebben. Een goede afstemming van het beleid tussen waterschappen enerzijds en gemeenten en provincies anderzijds is dus nodig. Ook is een goede samenwerking met Rijkswaterstaat, dat over
nationale wateren gaat, van groot belang.

De taken van het waterschap komen in de praktijk op het volgende neer:
– Zorg voor de waterkering
Door al het water in Waterschap Hunze en Aa’s is het gevaar van overstromingen groot. Waterkering betekent dat het water moet worden tegengehouden. De waterschappen moeten de dijken en kaden goed onderhouden.
– Zorg voor de hoeveelheid water
Hierbij gaat het om de regeling van het oppervlaktewater in een bepaald gebied. Het water mag niet te hoog, maar ook niet te laag staan. Dat kan voor een deel worden geregeld door een juiste aan- en afvoer van water. Waterschap Hunze en Aa’s regelt en bewaakt het waterpeil op regionaal niveau.
– Zorg voor schoon water
Het gaat hier om de bescherming van het oppervlaktewater tegen verontreiniging. Zo zorgen de waterschappen voor de zuivering van afvalwater dat door huishoudens en bedrijven op de riolen wordt geloosd. Dit water wordt gereinigd in een door het waterschap beheerde rioolwaterzuiveringsinstallatie. Zoals bijvoorbeeld in Veendam of Assen.
– Zorg voor de water- en vaarwegen
Hieronder valt het uitbaggeren van water- en vaarwegen, het onderhouden en bedienen van sluizen en bruggen en de zorg voor beschoeiingen en bermen.

De VVD is er voor al die Nederlanders die er iets van willen maken. Mensen die zich met volle overtuiging inzetten voor onze samenleving. Want die mensen maken Nederland tot één van de beste landen ter wereld om te wonen. De overheid moet alles op alles zetten om
die mensen de vrijheid te geven om iets buitengewoons van hun leven te maken. Het is aan de waterschappen om die ruimte te geven, zodat iedereen die dat wil, vol overgave mee kan
doen. Belangrijk daarbij is dat er geluisterd wordt naar de ingezetenen en bedrijven in het Waterschap. Alleen zo maken we Nederland samen nóg beter.

IK WIL LEVEN IN EEN WATERSCHAP

…waar het veilig is
Nederland is een waterrijk land. Ons land ligt voor 60% onder zeeniveau, ons waterlandschap wordt gekarakteriseerd door grote rivieren en kanalen, zoetwatermeren zoals het IJsselmeer, de zuidwestelijke Delta, de Noordzee, en de Waddenzee. Als we ons niet zo goed beschermd hadden tegen het water, zou 60% van ons land regelmatig onder water staan. Voor ons is veiligheid het belangrijkste thema voor het waterschap. Veilig wonen, beschermd door dijken of door andere maatregelen om hoogwatersituaties te voorkomen. En waar schoon water gegarandeerd is.


…dat klaar is voor de toekomst en voor volgende generaties
De samenleving verandert in een rap tempo. We verwachten daarom dat
Waterschap Hunze en Aa’s klaar is voor de toekomst. In het waterschap Hunze en Aa’s kan de agrarische sector zich verder ontwikkelen. Digitalisering heeft voor ons een hoge prioriteit. Zo ook innovatie op het gebied van schone energie en klimaatadaptatie. Het is belangrijk dat het waterschap innovatieve en creatieve initiatieven, die van belang zijn voor de samenleving, stimuleert en faciliteert en indien mogelijk tot stand komt in samenwerking met andere overheden.


…dat er voor ons is
Het waterschap omvat veel natuur. Daar moeten we van kunnen genieten. Maar het waterschap moet ook op een andere manier dienstbaar zijn. Niemand houdt ervan om lang te moeten wachten op een vergunning of om vast te lopen in de bureaucratie. De VVD wil dat het waterschap er voor jou is, en niet andersom. Dat betekent dat het waterschap zich alleen bezighoudt met haar kerntaken.


…dat zijn zaken op orde heeft
Het waterschap moet verstandig en verantwoord met belastinggeld omgaan. De organisatie moet zo compact en krachtig mogelijk zijn. Hier horen zo laag mogelijke belastingen bij.

 1. …WAAR HET VEILIG IS

Nederland is een waterrijk land. Ons land ligt grotendeels onder zeeniveau. Als we ons niet zo goed beschermd hadden tegen het water, zou een groot deel van ons land regelmatig onder water staan. Voor ons is veiligheid het belangrijkste thema voor het waterschap. Veilig wonen, beschermd door dijken of door andere maatregelen om hoogwatersituaties zoals in 1998 te voorkomen. En waar schoon water gegarandeerd is.

…dat zorgt voor droge voeten
– De waterschappen zijn samen met Rijkswaterstaat de eerste verdediging van Nederland tegen het water.

 • De waterschappen zijn samen met Rijkswaterstaat de eerste verdediging van Nederland tegen het water. Zorgen dat Nederland droog en veilig blijft is de belangrijkste waterschapstaak en staat altijd voorop.
 • We stellen hoge eisen aan de veiligheid van dijken en waterwegen. Regelmatig worden dijken en kades getoetst. Verbeteringen worden terstond ingezet door baggeren, gemalen en bergingsgebieden voor calamiteiten. Alleen zo blijft Nederland droog en veilig.
 • Voor veel Nederlanders is de bescherming tegen het water bijna vanzelfsprekend. Dat is het echter niet. Het is dus belangrijk dat de waterschappen altijd helder blijven communiceren hoe belangrijk droge voeten en de strijd tegen het water zijn.
 • Bodemdaling is in ons gebied een groot probleem. Niemand wil dat zijn huis of bedrijf verzakt of dat grond onbruikbaar wordt. Zeker in de veengebieden hebben waterschappen een belangrijke rol om bodemdaling tegen te gaan.
 • Agrarische bedrijven, de binnenvaart en de water- en kustrecreatie vormen belangrijke sectoren in onze economie. De waterschappen faciliteren deze sector door goed waterbeheer, o.a. door rekening te houden met hen bij de aanleg van waterkeringen zoals een sluis. waar schoon water gegarandeerd is
 • Behalve beschermen tegen het water spelen de waterschappen ook een belangrijke rol
 • in het onderhouden van de kwaliteit van het water. Er moet voor iedereen in het
 • waterschap voldoende en schoon water moet zijn, zodat iedereen zonder zorgen kan
 • zwemmen en recreëren. Ook voor agrariërs is schoon water van belang.

…waar schoon water gegarandeerd is

 • Behalve beschermen tegen het water spelen de waterschappen ook een belangrijke rol in het onderhouden van de kwaliteit van het water. Er moet voor iedereen in het waterschap voldoende en schoon water moet zijn, zodat iedereen zonder zorgen kan
  zwemmen en recreëren. Ook voor agrariërs is schoon water van belang.
 1. …DAT KLAAR IS VOOR DE TOEKOMST

De samenleving verandert in een rap tempo. We verwachten daarom een waterschap dat klaar is voor de toekomst. Zo ook innovatie op het gebied van schone energie en klimaatadaptatie. Het is belangrijk dat het waterschap innovatieve en creatieve initiatieven, die van belang zijn voor de samenleving, stimuleert en faciliteert en indien mogelijk tot stand brengt in samenwerking met andere overheden, belangenorganisaties en waterwinbedrijven. Een voorbeeld van deze samenwerking is de ontwikkeling van een gezamenlijke visie om droogte- en hittestress beter te kunnen beteugelen.
– Het klimaat verandert, dat betekent dat de komende jaren de waterschappen een belangrijkere rol zullen spelen in het veilig houden van Nederland tegen het water, alsook het waken tegen droogte. De waterschappen moeten goed inspelen op deze veranderingen.

…dat schoon en duurzaam is

Natuur en economie zijn geen tegenstanders van elkaar, maar kunnen goed hand in hand gaan. Een duurzame economie die oog heeft voor de inwoners en de ondernemers staat voor ons voorop.

 • Nederland wordt steeds duurzamer, ook in hoe wij energie opwekken. Hunze en Aa’s wakkert nieuwe vormen van energie aan en stimuleert schone energie, ook in hun eigen energieafname. Een voorbeeld is de afvalwaterzuiveringsinstallatie in Assen waar via gisting elektriciteit wordt gemaakt.
 • We blijven wel realistisch in deze transitie. Het waterschap moet slim inspelen op de verandering in de energievoorziening. Een gedegen kosten-batenafweging blijft hierbij belangrijk.
 • Daarnaast moet er alleen worden gefocust op duurzaamheids-investeringen met een korte terugverdientijd, bijvoorbeeld binnen 10 jaar. De ambitie om Nederland energie-neutraler te maken is er, maar dit dient op een realistische en financieel verantwoordelijke manier te verlopen.
 • Het waterschap moet financieel gezond zijn. Het kan niet zo zijn dat er nu investeringen worden gedaan, die de inwoners later moeten terugbetalen omdat het onvoldoende heeft
  opgeleverd.
 • We vinden het belangrijk om zuinig om te gaan met energie, met water en om goed om te gaan met het milieu. Dit is onze verantwoordelijkheid en het is bovendien van belang voor onze volgende generaties. Duurzaamheid biedt een kans voor economische
  ontwikkeling en het verhogen van de economische baten. Het waterschap heeft oog voor duurzaamheid en ondersteunt dit door het aantal regels te verminderen, alsook in te zetten op eenvoudigere procedures in plaats van het verstrekken van subsidies.

…dat ambitieus is

 • Nederland is een enorm innovatief en vindingrijk land. Wanneer overheid en bedrijfsleven goed samenwerken, kunnen wij de uitdaging aan om Nederland duurzaam te maken. De waterschappen zetten zich daarom volop in om duurzame, innovatieve en slimme ideeën en technieken aan te wakkeren en te ondersteunen, bijvoorbeeld op het gebied van energiebesparing, schone energieopwekking of klimaatadaptatie met het streven om
  Nederland energie-neutraler te maken.
 • Wij willen dat de waterschappen de meest moderne bestuurslaag van Nederland worden. Het waterschap moet klaar zijn voor de toekomst. Nieuwe experimenten voeren we graag uit met het Nederlandse bedrijfsleven, waaronder de agrarische sector, zodat die voorop
  blijft lopen op het vlak van waterbeheer, wat op zijn beurt kansen voor de export biedt.
 1. …DAT ER VOOR ONS IS

Het waterschap omvat veel natuur. Daar moeten we van kunnen genieten. Maar het waterschap moet ook op een andere manier dienstbaar zijn. Niemand houdt ervan om lang te moeten wachten op een vergunning of om vast te lopen in de bureaucratie. De VVD wil dat het waterschap er voor jou is, en niet andersom. Dat betekent dat het waterschap zich alleen bezighoudt met haar kerntaken.

…waar je kunt genieten van de natuur

 • We houden allemaal van de natuur. We genieten van onze bossen en duinen, van de vogels in de tuin, van de koeien in de wei en om te vissen in de grote vijvers. Het is belangrijk dat
  we goed voor onze natuur zorgen. Tegelijkertijd willen we ruimte om te wonen, willen we geld kunnen verdienen en willen we kunnen varen in onze buitengebieden en steden. We moeten ernaar streven dat natuur ook toegankelijk is en blijft voor recreatie. Natuur en
  economie zijn geen tegenstanders van elkaar, maar kunnen goed hand in hand gaan.
 • Natuur en milieu bieden kansen voor bedrijven. En bedrijven kunnen helpen natuur en milieu te beschermen. Wij geloven daarom niet dat het zin heeft om extra milieuregels op te leggen of met subsidies te strooien. Veel bedrijven zijn zelf al bezig met duurzaam ondernemen. Natuurlijk stelt de overheid grenzen. Milieuvervuiling pakken we aan. Maar de grote stappen waar de natuur écht iets aan heeft, komen van mensen en bedrijven zelf.
 • Ons waterschap kent veel cultureel erfgoed. Wij willen dat erfgoed van wereldniveau handhaven en behouden. Het waterschap gaat met respect om met het erfgoed.

…dat onderdeel van de samenleving is
We verwachten van het waterschap dat ze dienstbaar en modern is. Een waterschap communiceert digitaal met de inwoners. Het is vanzelf-sprekend dat het waterschap via de website of WhatsApp 24 uur per dag open is. Zo kunnen we onze zaken regelen, wanneer het ons uitkomt.

 • Het waterschap zorgt ervoor dat de computers en ICT bij de tijd zijn, dat persoonsinformatie altijd beveiligd is en de privacy gewaarborgd.
 • Het waterschap spant zich in voor een veilige en betrouwbare digitale overheid. Voor inkoopbeleid, basisregistratie en belastingen gaat zij gebruik maken van vooruitstrevende digitale mogelijkheden. Wij zijn voorstander van (belasting)samenwerking met gemeenten, zodat een gezamenlijke nota voor alle lokale belastingen kan worden verstuurd. Zodoende worden er tevens kosten bespaard.
 • Met de Omgevingswet die ingaat per 1 januari 2021 wordt de rol van de waterschappen steeds meer een adviserende en proactieve overheid. De VVD wil voorop lopen met de invoering hiervan. De Omgevingswet geldt voor een kleine verbouwing aan een woning tot de transitie naar schone energie en leidt tot minder regels en eenvoudiger ruimtelijkeplannen, zodat deze plannen sneller gerealiseerd kunnen worden. Het waterschap is een serieuze partner en levert actief een adviserende bijdrage aan o.a. de gemeenten en provincies die het tot uitvoering brengen. Onder de Omgevingswet dienen waterschappen meer dan ooit een visie te hebben: op de taken, op de fysieke leefomgeving en op de bijdrage die waterschappen daar zelf aan kunnen en willen leveren.
 • Het waterschap communiceert helder en begrijpelijk. Het waterschap zet hier ook moderne technieken in.
 • De waterschappen zorgen ervoor dat het voor de inwoners duidelijk is wat de waterschappen doen en waarom zij iets doen. Wij willen dat inwoners van de waterschappen daadwerkelijk mee kunnen praten over de toekomst van het waterschap.
 • Het waterschap moet daarom goed benaderbaar zijn en de inwoners duidelijk informeren over wat er speelt in hun waterschap. Het is altijd belangrijk dat inwoners in een vroeg stadium betrokken worden bij de besluitvorming.
 • Het waterbewustzijn in Nederland kan stukken beter. Het waterschap speelt een belangrijke rol als het gaat om het delen van kennis en begrip voor de watersituatie in Nederland.

…waar ondernemers niet belemmerd worden
We willen genoeg geld verdienen voor een goed leven. Dat kan dankzij een bloeiende en sterke economie. Maar die economie houdt alleen stand als ondernemers kunnen genieten van een uitstekend vestigingsklimaat. Voor de waterschappen betekent dit in het bijzonder dat bedrijven geen onnodige hinder van de overheid of van water ervaren.

 • Ondernemers weten zelf het beste hoe zij hun bedrijf willen runnen. Dat hoeft het waterschap ze niet te vertellen. Door ondernemers de ruimte te geven, stimuleert het waterschap ondernemers het beste te doen. Daarom willen wij zo laag mogelijke belastingen en minder regels.
 • Te veel regels hinderen de creativiteit en de vrijheid van inwoners en ondernemers. Een te grote hoeveelheid aan regels houdt ambtenaren aan het werk, maar ondernemers van het werk. Het waterschap kijkt daarom kritisch naar alle regels of zij nodig zijn en hun doel bereiken. Overbodige regels worden geschrapt. De waterschappen moeten geen hogere eisen stellen dan dat de landelijke of Europese politiek ze opleggen.
 • Voor ondernemers zijn duidelijke en heldere regels van het grootste belang. De waterschappen zorgen er daarom voor dat de regels die zij oplegt te begrijpen zijn voor alle inwoners.
 • Ondernemers zijn van inkomsten afhankelijk en kunnen niet lang op hun geld wachten. Het waterschap betaalt daarom rekeningen binnen dertig dagen.
 • Wij willen de geldigheidsduur van vergunningen verlengen waar dat kan. Verder willen wij vergunningen waar mogelijk afschaffen, samenvoegen of vervangen door een meldingsplicht of algemene regels.
 • Wij vinden het belangrijk dat er binnen de regio voldoende werk is. Daarom geeft het waterschap opdrachten zoveel mogelijk aan lokale ondernemers binnen de mogelijkheden van de wet.
 • We hebben veel waardering voor de boeren in de veeteelt, landbouw en tuinbouw. We willen dat de agrarische sector kan blijven groeien en niet onnodig gehinderd wordt. Zij krijgen de ruimte voor nevenactiviteiten op het gebied van recreatie, toerisme, natuurbeheer of andere bedrijvigheid.

…waar initiatief beloond wordt
Steeds meer mensen nemen zelf het initiatief voor het gezamenlijk oplossen van maatschappelijke vraagstukken in hun leefomgeving. Dit gaat verder dan het gebruikelijke vrijwilligerswerk. Een voorbeeld is de samen-werking met de Hengelsportfederatie. Wij juichen deze initiatieven toe. Het sluit aan bij ons streven naar veel zelfstandigheid, bij ons streven naar een krachtig waterbeheer en een compacte overheid met gezonde overheidsfinanciën.

 • Waterschappen doen er goed aan om initiatieven te ondersteunen van bewoners, bedrijven en ketenpartners. Deze initiatieven dienen in het teken te staan van bevordering van duurzaam waterbeheer en/of waterbewustzijn in de omgeving van hetwaterschap. Waterschappen kunnen het niet alleen en daarom is het belangrijk dat het water-bewustzijn van een ieder op peil is en blijft. Nu en later voor de volgende generaties. De VVD wil hier de komende bestuursperiode actief op inzetten.
 • …DAT ZIJN ZAKEN OP ORDE HEEFT
  Het waterschap moet verstandig en verantwoord met belastinggeld omgaan. De organisatie
  moet zo compact en krachtig mogelijk zijn. Hier horen zo laag mogelijke belastingen bij.

4. …Dat zijn zaken op orde heeft

Het waterschap moet verstandig en verantwoord met belastinggeld omgaan. De organisatie moet zo compact en krachtig mogelijk zijn. Hier horen zo laag mogelijke belastingen bij.

…waar verstandig en verantwoord met belastinggeld omgegaan wordt
We zijn voor een eerlijke belastingverdeling voor inwoners en ondernemingen. Iedereen, ook natuurorganisaties, moeten meebetalen en er geen kwijtscheldingsmogelijkheid van waterschapslasten mag bestaan. Belastinggeld wordt verdiend door onze inwoners en onze ondernemers. Iedere euro die het waterschap uitgeeft is door hardwerkende Nederlanders verdiend. Dit geld moet daarom verstandig en verantwoord worden besteed. We willen dat duidelijk is waar ons belastinggeld aan wordt uitgegeven.

 • Peil volgt functie is in principe het uitgangspunt. In relatie tot veenoxidatie moet er mogelijk naar alternatieven worden gezocht.
 • Er moet een gedegen verhouding zijn tussen de taken van het waterschap en de bijdrage die van inwoners en ondernemingen gevraagd wordt. Deze bijdrage moet eerlijk worden verdeeld onder iedereen die in een waterschap woont of is gevestigd. De gevolgen van bodemdaling door aardgas en zoutwinning worden gecompenseerd en gefinancierd door de veroorzakers.
 • We streven naar lage lasten voor inwoners en ondernemingen. Dit is mogelijk door scherp te begroten en waterschapstaken zonder te veel franje uit te voeren. Er worden geen onzinnige bestedingen gedaan en de kosten zijn niet hoger dan noodzakelijk.
 • Een goede financiële huishouding is van groot belang. We vinden dat het waterschap een goede boekhouding hoort te hebben. Wanneer het huishoudboekje niet klopt, betalen de inwoners van het waterschap de rekening. Dat mag niet gebeuren.
 • De uitgaven en inkomsten zijn transparant. Bewoners en ondernemers krijgen jaarlijks eenvoudig inzage waaraan geld is besteed en wat het bereikte effect is.
 • Het waterschap is scherp op de effectiviteit van subsidies. Bij misbruik van subsidie willen wij al het geld terugvorderen.
 • De waterschappen moeten niet gebruikt worden voor inkomenspolitiek. Dat hoort thuis bij de landelijke overheid of gemeente. Wij willen dat de kwijtschelding van de waterschapslasten daarom afgeschaft wordt en dat natuurorganisaties ook meebetalen. Dat is veel eerlijker.

…dat compact en krachtig is
We vinden het belangrijk dat het waterschap innovatieve en creatieve initiatieven, die van belang zijn voor onze wateropgaven, stimuleert en faciliteert. Bijvoorbeeld door het geven van advies, het delen van specifieke kennis, het werken aan waterbewustzijn, het wegnemen van overbodige regels en het leggen van verbindingen met relevante bedrijven en instanties.

 • De VVD wil een compacte en krachtige overheid. Het waterschap richt zich op haar kerntaken.
 • Een waterschap moet niet naar binnen gekeerd zijn. Waterschappen horen actief samen te werken met inwoners, bedrijven en andere overheden. Met andere overheden kan bijvoorbeeld gezamenlijk ingekocht worden. Zo kan het waterschap effectiever en efficiënter werken.